Polityka prywatności inFakt ksiegowi

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez usługę Wizytówka księgowego oraz stronę internetową https://panel-ksiegowego.infakt.pl/profil/rejestracja jest spółka Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadająca NIP: 9452121681 (dalej jako – odpowiednio – Strona internetowa oraz Infakt).

Infakt przetwarza dane osobowe podawane przez użytkowników korzystających z Usługi:

  1. w celu realizacji świadczenia polegającego na umożliwieniu użytkownikowi stworzenie wizytówki oraz jej prezentowanie na stronie internetowej https://panel-ksiegowego.infakt.pl/ksiegowi/wyszukaj (dalej jako Usługa);
  2. dla celów informacyjno-marketingowych.

Ponadto, Infakt przetwarza szereg danych w formie tzw. plików cookies. Zasady wykorzystywania przez Infakt plików cookies zostały szczegółowo opisane w ogólnej polityce prywatności Infakt, dostępnej pod adresem www.infakt.pl/polityka-prywatnosci.

Infakt przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej jako RODO). Jednocześnie zastrzega się, iż Infakt uprawniony jest również do przetwarzania danych w celu ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesów w sytuacji, gdy nadrzędnego charakteru nad w/w interesami nie mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, Infakt przetwarzać będzie przez okres:

  1. świadczenia przez Infakt na rzecz użytkownika Usługi;
  2. niezbędny do wykorzystywania danych dla celów marketingowo-informacyjnych oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Infakt na zasadach opisanych we wcześniejszym akapicie.

Dane przetwarzane będą do momentu utraty przydatności ich dalszego przetwarzania bądź do momentu złożenia przez osobę, której dane dotyczą, żądania ich usunięcia i/lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Infakt jest administratorem powierzonych przez osoby korzystające z Usługi danych osobowych dotyczących samych użytkowników. Powierzenie Infakt w/w danych osobowych do przetwarzania nie ma charakteru obowiązkowego, wynika jednak ze specyfiki świadczonej usługi dostępu do Aplikacji, a jej świadczenie bez powierzenia danych osobowych jest niemożliwe.

Powierzenie danych osobowych jest jednoznaczne z oświadczeniem przez osobę powierzającą, iż w/w dane jej dotyczą.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Infakt zobowiązuje się przetwarzać wszelkie powierzone mu dane osobowe z zastosowaniem przyjętych zasad, wytycznych i środków technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w/w danych. Wszelkie osoby upoważnione przez Infakt do dostępu do przetwarzanych danych osobowych zobowiązane są do przestrzegania powyższych regulacji, a także do zachowania w bezwzględnej poufności tak treści przetwarzanych danych, jak i informacji o środkach mających zapewnić ich bezpieczeństwo.

Infakt zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych podmiotom trzecim – podwykonawcom oraz dostawcom usług wykorzystywanych przez Stronę internetową oraz w ramach świadczenia Usługi (np. serwerownie, dostawcy aplikacji stosowanych do obsługi klienta). W/w podmiotom dane powierzane są w minimalnym zakresie, koniecznym do realizacji danego świadczenia, a każdy z tych podmiotów zobowiązany jest do przestrzegania zasad i wytycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości Infakt zastrzega, iż część danych osobowych podanych podczas korzystania Usługi zostanie rozpowszechniona w formie ogólnodostępnej wizytówki.

Jednocześnie zastrzec należy, iż Infakt może zostać zobowiązany do udostępnienia przetwarzanych danych osobowych z mocy prawa przez sądy, prokuraturę, służby porządkowe, administrację skarbową i inne instytucje i podmioty, którym obowiązujące przepisy prawa przyznają takie uprawnienie.

Ponadto Infakt oświadcza, iż dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich, znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Współcześnie wiele podmiotów – nawet ulokowanych na terytorium Unii Europejskiej – posiada bazy serwerów na całym świecie, w tym w krajach o systemach prawnych przewidujących węższy zakres ochrony danych osobowych – co samo w sobie może skutkować większym prawdopodobieństwem naruszenia ich bezpieczeństwa.

Zawierając umowy z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym Infakt dąży do zagwarantowania danym jak najszerzej ochrony, starając się powierzać je kontrahentom posiadającym certyfikat Privacy Shield bądź stosującym modelowe klauzule umowne.

Jednocześnie Infakt nie sprzedaje ani nie udostępnia powierzonych danych jakimkolwiek innym podmiotom. Przetwarzanie danych powierzonych Infakt przez podmioty trzecie ma na celu jedynie sprawną realizację świadczonych przez Infakt usług. Prezentacja ofert partnerów Infaktu każdorazowo następuje w sposób niezwiązany z przekazaniem w/w danych osobowych przez Infakt – stosowną decyzję w zakresie takiego powierzenia danych podejmuje każdorazowo osoba, której dane dotyczą.

Informacja handlowa

Jednocześnie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik wyrazić może zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłana przez Infakt. Przesyłana na mocy w/w zgody korespondencja e-mailowa ma charakter informacyjno-marketingowy, obejmując zarówno wiadomości i poradniki dot. wszelkiego rodzaju regulacjach wiążących przedsiębiorców w Polsce oraz w Unii Europejskiej, jak i informacje o ofertach Infakt i partnerów.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Szczegółowe informacje na temat praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, zostały zamieszczone w ogólnej polityce prywatności Infakt, dostępnej pod adresem www.infakt.pl/polityka-prywatności. Pod w/w adresem znajdują się również dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Infakt.

Osoba, której dotyczą dane, może skorzystać z należnych jej praw poprzez:

  1. skorzystanie z formularza;
  2. przesłanie stosownego żądania na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych - rodo@infakt.pl;
  3. przesłanie stosownego żądania na adres Infakt - Infakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Szlak 49, Kraków 31-153.

Osoby, których dotyczą dane, uprawnione są również do wniesienia skargi do właściwego miejscowo Organu Nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia ogólnej polityki prywatności Infakt, dostępnej pod adresem www.infakt.pl/polityka-prywatności, a także przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.

Infakt zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Aktualny tekst polityki prywatności dostępny będzie każdorazowo na podstronie https://panel-ksiegowego.infakt.pl/polityka-prywatnosci. Informacje o zmianach polityki prywatności zostaną przekazane osobom, które udzieliły stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozwalającym na przesłanie im przez Infakt stosownej informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie wraz z dniem 25 maja 2018 r.

Zamknij