Regulamin usługi Wizytówka księgowego. inFakt ksiegowi

Regulamin usługi Wizytówka księgowego.

§ 1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy usługi Wizytówka księgowego świadczonej drogą elektroniczną.

§ 2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

 1. Usługodawca – Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kącik 4, Kraków 30-549, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325203, posiadającą NIP 9452121681, tj. podmiot udostępniający Aplikację;
 2. Regulamin – niniejszy dokument;
 3. Strona – strona znajdująca się pod adresem internetowym www.infakt.pl/ksiegowi;
 4. Usługa – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenia Wizytówki, a następnie jej prezentowania na Stronie;
 5. Użytkownik – przedsiębiorca prowadzący tzw. jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której prowadzi obsługę księgową m.in. innych przedsiębiorców prowadzących tzw. jednoosobową działalność gospodarczą będący jednocześnie zarejestrowanym użytkownikiem udostępnianej przez Usługodawcę aplikacji Infakt;
 6. Wizytówka – dostępna na Stronie wizytówka Użytkownika, zawierająca m.in. jego dane kontaktowe oraz zdjęcie.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Aplikacji koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka).
 2. Użytkownik jest zobowiązany sam zapewnić sobie powyższe urządzenia oraz konieczne oprogramowanie.

§ 4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia pracy z udostępnionym przez Usługodawcę kreatorem Wizytówki. Użytkownik w każdym momencie może przerwać pracę z kreatorem.
 2. Usługa może być świadczona jedynie jednorazowo dla każdego Użytkownika.

§ 5 Tworzenie wizytówki z użyciem Aplikacji

 1. Użytkownik za pośrednictwem kreatora opisanego w §4 projektuje treść wizytówki na udostępnionym przez Usługodawcę szablonie. Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do decydowania jakie informacje zawiera szablon Wizytówki.
 2. Po uzupełnieniu danych w kreatorze i aktywowaniu Wizytówki stanie się ona widoczna na Stronie. Do czasu aktywacji Wizytówki nie będzie ona widoczna na Stronie.

§ 6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązany jest szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez siebie do Wizytówki treści.
 3. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Usługi w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych przetwarzanych przez Usługodawcę lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę jego i produktów czy usług przez niego oferowanych.

§ 7 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usługi, a okoliczności takie nie stanowią podstawy do zgłoszenia wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Usługi, oraz nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika, w szczególności za szkody powstałe w skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa czy postanowień Regulaminu.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik winna zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 9 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych na Stronie oraz wyżej opisany kreator stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone na Stronie.
 3. Realizacja Usługi na rzecz Użytkownika nie oznacza udzielenia mu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do niej.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Strony czy udostępnionego kreatora w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Użytkownik poprzez stworzenie i aktywowanie Wizytówki udziela Usługodawcy zgody i zobowiązuje go do opublikowania Wizytówki na Stronie. Zgoda powyższa obejmuje w szczególności udostępnienie na Stronie wizerunku Użytkownika umieszczonego w Wizytówce.

§ 10 Ochrona danych

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę zostały określone w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na Stronie i może zostać w każdym momencie zapisana na trwałym nośniku bądź wydrukowana.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a zmiany takie obowiązują z chwilą udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu serwisu internetowego infakt.pl.
 4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
Zamknij